Privacyverklaring Back In Shape

U bent hier: Home / Privacyverklaring Back In Shape

Privacyverklaring Back In Shape

Algemeen
Back In Shape neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO).

 

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Back In Shape maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op uw gegevens uit te voeren. U moet hierbij denken aan leveranciers van software om u bij behandelingen in te  schrijven, declaraties aan zorgverzekeraars in te dienen en afspraken van behandelingen in te plannen. Back In Shape blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw gegevens en zal erop toezien dat deze organisaties uw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

 

Verzamelen van informatieIndien u bij Back In Shape een behandeling wilt ondergaan moeten we gegevens over u verzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn om een afspraak te maken met u, een behandelplan op te stellen en uit te voeren en om behandelingen te kunnen declareren. De informatie t.b.v. behandeling en voortgang ervan is vastgelegd in de modelregeling fysiotherapeut- cliënt (artikel 16 t/m 25, zie bijlage Wet-WGBO-modelregeling van het KNGF).

Back In Shape kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, Burgerservicenummer, medische gegevens, (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten.

Bovenstaande gegevens worden ook verzameld indien u gebruik maakt van ons contactformulier op de website.

 

Gebruik van informatie
Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

  • om een goede medische behandeling te geven
  • het financieel kunnen afhandelen van het verrichte werk
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs (stagiaires) en voorlichting. De gegevens worden anoniem verwerkt en niet te herleiden naar een persoon.

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen (minimaal 15 jaar na beëindiging van de laatste behandeling, zie de WGBO).

 

Doorsturen van informatie
Back In Shape stuurt alleen in de volgende gevallen persoonsgegevens door naar een andere organisatie:

  • uw zorgverzekeraar ten behoeve van het declaratie traject.
  • op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden.
  • naar andere zorgverlener(s) wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Indien het bij uw behandeling zinvol geacht wordt uw gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zal altijd vooraf toestemming gevraagd worden.

 

Beveiliging
Back In Shape neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Back In Shape verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Back In Shape op via
info@backinshape.nl

  • Alle medewerkers binnen Back In Shape hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 

Opslag van gegevens
Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de AVG en daarmee de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens ervan nakomt. Persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat voor het doel van verwerking noodzakelijk is. Wettelijke verplichtingen kunnen langer bewaren noodzakelijk maken.

 

Klachten en uitoefenen van uw rechten
Voor klachten kunt u contact opnemen met info@backinshape.nl. Hieronder kunt u de contactgegevens vinden:

 

Back In Shape
Lorentzplein 46
1171 BB Badhoevedorp

Heading